Modern Teknik mot Fallolyckor

Vad är MoTFall?

Arena

En nyckelinsikt är att det krävs en kombination av flera aktiviteter för att adresserautmaningen fallskador. Därför kommer projektet även att skapa en samverkansarena för intressenter inom vård och omsorg, såsom behovsägare,politiker hälsoinnovatörer, akademi, intresseorg m.fl. Målet är också att öka medvetenhet bland politiker, anhöriga och äldre om fallolyckor i samhället, kostnader, behov och möjliga lösningar. Trots att fallolyckorna leder till fem gånger fler döda än trafiken i Sverige investeras enbart en bråkdel i förbyggande forskning och åtgärder.

 

Deltagande Design

Projektet samlar ett brett konsortium som genom Deltagande Design iterativt involverar användare (äldre, anhöriga och personal) i samskapande aktiviteter såsom fokusgrupper, workshops, intervjuer samt provanvändning i vardagen. På så vis kan val av wearable, presentation av råd och stöd, algoritmutveckling med mera anpassas efter användarnas önskemål, behov och krav.

 

Empowerment

MoTFall arbetar med att ta fram stöd som stärker individers kunskap och förmåga att påverka sin situation positivt och själva minska sina fallrisker. På så sätt kan fler fall undvikas. Stödet erbjuds genom exempelvis surfplatta eller mobiltelefon. En viktig del är individanpassad träning med bland annat balansövningar, som baseras på information från wearables, men också situationsanpassat stöd utifrån väder, medicinering eller hemmiljö.

 

Wearables

MoTFall utvecklar metoder som, med hjälp av sensorer burna på kroppen och effektiva algortimer, ska kunna identifiera om man får en ökad fallrisk. Detta för att i god tid kunna sätta in rätt preventiva åtgärder och på så sätt minska riskerna. Sensorerna kan också följa fallrisken över tid och användas som verktyg för att se effekter av insatser, till exempel efter genomförd träning.

 

Utbildning

En digital utbildningsmodul till omsorgspersonal inom hemtjänsten och på äldreboenden att hantera fall och fallrisker håller på att publiceras. Målet är att skapa bättre fallpreventiv vård och omsorg genom att utbilda personal inom området. Utbildningen ska vara tillgänglig för vårdgivarna oavsett plats genom IKT baserade verktyg, och uppdelade i mindre delar så att de kan utnyttja tid som uppstår att utbilda sig utan att behöva lämna arbetsplatsen.

 

Affärsmodeller

Nya affärsmodeller håller på att utvecklas i MoTFall. Detta då det behövs nya modeller för att vården ska kunna gå från reaktiv till proaktiv, det vill säga resurser att arbeta med förbyggande metoder.

Utvecklingen av de innovativa finansiella modellerna för det fallpreventiva systemet riktat mot de olika målgrupperna äldre, anhöriga och vård samt ta fram effektmått som kan ligga till grund för ersättningsmodeller.

 

Modern Teknik mot Fallolyckor

NEWS


MoTFall på MVTe
MoTFall på MVTe
Den 23-24 januari arrangeras MVTe – Mötesplats Välfärdsteknik och e-hälsa – på Kistamässan i Stockholm. Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik...
Heldag på temat fallprevention 31 augusti i Hässleholm
Heldag på temat fallprevention 31 augusti i Hässleholm
Den 31 augusti arrangerar vi (det skånska Nätverket för fallprevention, projektet MoTFall och Hässleholms kommun) en heldag på temat fallprevention. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, såväl från kommunala som privata och landstingsfinansierade...
MoTFall som utställare på Seniormässan i Malmö
MoTFall som utställare på Seniormässan i Malmö
Den 9-11 maj 2017 var representanter från projektet MoTFall utställare på seniormässan i Malmö. Vid vår monter kunde man få se de lösningar vi tagit fram hittills under projektet tillsammans med en video som visade förslag på balansövningar. Som...
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00