Om MoTFall

MoTFall – Modern Teknik mot Fallolyckor

MoTFall är ett Vinnovafinansierat projekt inom Utmaningsdriven Innovation och pågår fram till mitten av 2018. I projektet deltar 16 olika partners – offentliga aktörer, ideell sektor, universitet och företag.

Syftet med projektet är att:

Utveckla ett system som ska
ge individen stöd att själv kunna minska
sin risk att drabbas av fallolyckor.

Fall är en av de största utmaningarna för äldre, anhöriga, sjukvård och omsorg. Årligen kostar fallolyckorna hos äldre det svenska samhället 9,5 miljarder, varav drygt hälften beror på ett ökat behov av hemtjänst och särskilt boende och hälften på direkta sjukvårdskostnader. Ofta leder fall till ofrivilliga aktivitetsbegränsningar p.g.a. risken och rädslan för nya fall, vilket ger en nedåtgående spiral där aktivitetsnivån minskar. Detta leder till en ökande risk att falla, minskad livskvalitet och i många fall en för tidig död. Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan generera en minskning av fall och fallskador med 30-60%. Ganska enkel, outnyttjad, teknik kan användas för att möjliggöra kontinuerlig fallriskbedömning, tidig upptäckt av risker och individanpassad fallprevention.

negativ-spiral

Mål

Projektet kommer utveckla ett fallförebyggande IKT (Informations och Kommunikations-Teknologi)-baserat system som monitorerar fallrisk över tid, upptäcker när en äldres risk att falla ökar och då ger denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. Den äldre kommer bära en tilltalande wearable, t.ex. aktivitetsarmband, som registrerar aktivitetsnivå, rörelsemönster etc. Utvecklade algoritmer beräknar fallrisk och lämpliga åtgärder ur detta. Stöd erbjuds genom exempelvis surfplatta, TV eller wearable och inkluderar individanpassade övningar samt situationsanpassat stöd för att minska fallrisken. MoTFall kommer även att undersöka innovativa finansiella modeller för att skifta resurser från reaktiv till preventiv vård.

Det finns 100-tals kända riskfaktorer. Vissa påverkar risken att falla såsom ålder, kön, dålig balans, sjukdomar, mediciner och andra risken för skada såsom benskörhet, lågt BMI, hårt underlag. Många riskfaktorer interagerar, såsom biverkningar från mediciner ger yrsel och försämrad balans, vilket innebär att stora krav ställs på att många faktorer ska sammanvägas för att identifiera fallrisk och ge rätt stöd till rätt individ i rätt situation.

ikt-systemUtöver detta finns det tre ytterligare mål. Dessa är:

  • Öka medvetenhet om fall och hur dessa förebyggs
  • Undersöka affärsmodeller för prevention
  • Personalutbildningssystem
Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00