Deltagande Design

För att nå bästa möjliga resultat använder sig projektet av Deltagande design. Deltagande design är en metod där man aktivt involverar alla intressenter i designprocessen för att säkerställa att resultaten möter deras behov och krav. Deltagarna medverkar i flera steg av processen genom att dels hjälpa till med problemformulering och komma med idéer och förslag på lösningar men också under utvecklingsfasen genom att utvärdera de föreslagna lösningarna. Genom deltagande design fås resultat som är användbara och skapar värde.

Projektet kommer genom Deltagande Design, iterativt involvera användare (äldre, anhöriga och personal) i samskapande aktiviteter såsom fokusgrupper, workshops, intervjuer samt provanvändning i vardagen. På så vis kan val av wearable, presentation av råd och stöd, algoritmutveckling mm anpassas efter användarnas önskemål, behov och krav.

Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00