Deltagare

Projektet MoTFall är ett samarbete mellan 16 olika partners – offentliga aktörer, ideell sektor, universitet och företag.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, koordinator, bidrar i MoTFall inom Deltagande Design, kvalitetssäkrad mätteknik, big-data-analyser, produktutveckling, kvalitetssäkrad produkttestning, kunskap om regelverk som gäller för medicintekniska produkter.

Region Skåne (RS) bedriver hälso- och sjukvård i Skåne. Ett strukturerat arbetssätt för att förebygga fall på sjukhus har genomförts och görs rutinmässigt. Region Skåne, geriatriska kliniken, kommer att leder AP Stöd och Empowerment.

Kommunförbundet Skåne (KFSK) är de skånska kommunernas intresseorganisation. I KFSKs regi finns sedan ett antal år ett specifikt nätverk inom området Fallprevention. KFSK kommer att leda Resultatspridning.

Innovation Skåne AB, av RS helägt dotterbolag, driver utvecklingsarbete som relaterar till regionens kärnverksamheter och som bidrar till regional tillväxt, bl.a. adresseras kvalitetsproblem inom sjukvård där fallolyckor identifieras som viktiga.

Malmö Stad, Skurups kommun, Friskis&Svettis Malmö, Humana och ROP, riksförbundet för Osteoporotiker (bensköra) kompletterar konsortiet genom att; Nå olika användargrupper för medskapande och test; Kravställning för implementering av preventiva lösningar; Statistik och siffror för arbete med affärsmodeller och uppföljning.

Lunds universitet (LU) forskar på fallförebyggelse och balansträning. Rörelselabbet på LU används i forskning och här kommer validitetsmätningar av instrumenten att utföras. AP-ledare för personalutbildning.

Infonomys algoritmer följer, mäter och analyserar rörelser och rörelsemönster hos människor. iCore- plattformen hämtar, tolkar, analyserar och synliggör sensordata. Arbetar idag med Deltagande Design och fokusgrupper och kommer att vidareutveckla algoritmer som kan indikera förändrat hälsotillstånd. AP-ledare Wearable och Back-end.

NEAT, ledande på trygghetslarm, möjliggör en global marknadsintroduktion av lyckade lösningar och tillgängliggör en databas med information från de olika CallCenter, innehållande information som kan analyseras för att ytterligare definiera målgrupper, behov och indikatorer.

Securitas adresserar fallolyckor från ett hälsoövervakningsperspektiv.

TeliaSoneras Healthcare-plattform innebär för MoTFall en marknadskanal till vård- och omsorg/privatpersoner. Aktivitetsarmband hos 3000 seniorer kommer att samla rörelsedata och MoTFall kommer nyttja resultat för algoritmutveckling.

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) – forskar på IKT-drivna affärs och finansieringsmodeller, organisatorisk förnyelse samt implementering av sociala innovationer.

JIBS leder arbetet med Business Case.

Det norska företaget ExorLive, har ett system för att erbjuda träning i webb/mobilformat. Förutsättningar för att integrera träningsprogrammen i MoTFall kommer att undersökas.

MSD, läkemedelsbolag, arbetar idag med nytänkande affärsmodeller rörande prevention bl.a. i initiativet ´Den obrutna höften´ vilket kommer att tillföra MoTFall kunskap.

Bonnier Business Media, är specialiserade på digitala utbildningar mot bland annat hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Bonnier Academy kommer att leverera en digital utbildning anpassad för vård och omsorgspersonal baserad på MoTFalls resultat.

Kontakt
MoTFall
Scheelevägen 27
223 70 Lund
010-516 50 00